Skip to content
Ring 60 894 112 (KL. 09 – 21)

Se vores cookie- og privatlivspolitik

1. Dataredning er et produkt der er fremstillet til den enkelte kunde. Ydelser og produkter købt hos Computer112 er ikke en e-handel og håndteres efter handelsbetingelserne på denne side, med mindre andet er skriftligt aftalt på forhånd.

2. Ved undersøgelsen af enhed brydes garantiforseglingen. Det vil efterfølgende ikke være muligt at reklamere over for producenten af enheden, uanset om enheden er omfattet af reklamationsret eller garanti. De indgreb der er nødvendige for at redde data, vil producenten kategorisere således at reklamationsret og garanti bortfalder. Computer112. kan efterfølgende ikke gøres ansvarlig for beskadigelse af den indleverede enhed.

4. Når en enhed er undersøgt, fremsendes der uforpligtende tilbud på dataredning.

5. Alle enheder undersøges gratis samme hverdag de modtages.

6. Der tilbydes 3 typer for dataredning: Express der arbejdes 24/7 til data er reddet, Normal - 5 til 10 hverdag, Slow - 10 til 20 hverdage.

7. Normal arbejdstid er hverdage mellem 8:00 til 17:00 alle opgaver udføres inden for dette tidsrum med mindre andet er skriftligt aftalt.

8. Dataredning omhandler udelukkende bruger data og ikke operativsystemer

9. Hvis det viser sig at ikke alle de ønskede data kan reddes, fremsendes der en udførlig filliste til godkendelse. Kan listen ikke godkendes – betales der ikke.

10. Ved risiko for at reddede data ikke kan anvendes, oplyses dette inden data leveres. Accepterer kunden levering af data med denne påtegning, kan dette ikke efterfølgende bringes op som en mangel.

11. Data leveres på ny harddisk mod betaling eller på medleveret egen tomme disk eller medie.

12. der opbevarer en sikkerheds kopi af produktet (data) i 7 dage efter Faktura er fremsendt med mindre andet er aftalt, slettes denne automatisk. Er betaling for produktet ikke modtaget eller er der opstået mangel eller twist opbevares, sikkerhedskopi indtil betaling er modtaget og sagen er afsluttet.

13. Indleverede enheder der ikke er afhentet inden for rimelig tid (3 måneder) destrueres.

14. Computer112 kan ikke gøres erstatningspligtig for tab af data, driftstab, avancetab, følgetab eller andre typer indirekte tab. Erstatningskrav mod Computer112 kan aldrig overstige den pris kunden har indbetalt for produktet eller ydelsen.

15. Alle enheder og data håndteres fortroligt, Computer 112 har ret til at udlevere mediet / enheden til underleverandører/Teknikere her i landet, i det omfang det er nødvendigt for at redde kundens data.

16. Ved Dataredning, hvor de(n) indleverede enhed(er) sendes til en eventuel samarbejdspartner, er pakken forsikret til den værdi som PostNord dækker i deres betingelser for 2019. I tilfælde, hvor pakken bortkommer under transport, er Computer112 forpligtet til at udbetale en erstatning til kunden, der til svarer det beløb Computer112 modtager i erstatning.

17. Ved adskillelse af eksterne harddiske i en eller anden form for kabinetter kan Computer112 ikke gøres ansvarlig for ødelæggelse af disse kabinetter for at få selve disken ud.

17. Enhver tvist mellem parterne afledt af leverancer i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres af Sø- og Handelsretten i 1. instans og afgøres efter dansk ret.

18. Ved fuld eller delvis datagendannelse på fysiske ødelagte Harddiske hvor kunden har accepteret det fremsendte tilbud, returneres den ødelagte Harddisk ikke automatisk, ønsker kunden denne disk / diske retur selvom den for kunden er ubrugelig, vil der blive faktureret et beløb på 575,- kr. inkl. moms til samling af disken igen i vores cleanroom.

I de tilfælde hvor kunden ikke acceptere det fremsendte tilbud, vil disken / diskene selvfølgelige blive samlet igen i vores cleanroom uden beregning, Ønsker kunden disken sendt retur med post nord er der returporto på 125,- kr inkl.moms

20. all betaling er netto kontant, på fremsendte faktura, med mindre andet er aftalt på forhånd.

19. Ingen part er berettiget til erstatning eller til at ophæve en aftale i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes Force Majeure. Force Majeure foreligger, såfremt en part eller dennes underleverandør forhindres i at opfylde denne aftale eller tilknyttede aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer samt arbejdskonflikter, som ikke kunne være forudset af parterne ved aftalens indgåelse.

Handelsbetingelser er senest opdateret 10. april 2019

Scroll To Top